Clubreglement

AFSPRAKEN VOOR EEN EFFICIENTE SAMENWERKING IN DE CLUB

INLEIDING


Mensen maken overal onderlinge afspraken : in het gezin, op school of op het werk, dus ook in de sportclub.  Zonder degelijke afspraken vervallen we al snel in chaos.  Door deze afspraken weet iedereen waar zich aan te houden, wat wel en niet kan.  Bovendien kan men elkaar op deze afspraken wijzen waardoor er toch een bepaalde vorm van sociale controle is.

Beschouw deze gedragscode dan ook als een overeenkomst bindend voor ieder lid van de club.

Volleybal is een ploegsport.  Individueel klassement is belangrijk, maar ondergeschikt aan de onderlinge samenwerking van de spelers/speelsters op het veld en met trainers, begeleiders, scheidsrechters, supporters,…  Dit vraagt verantwoordelijkheid van iedereen, zowel op als naast het veld. Het doel van Volley Bredene is volleybal aan te bieden aan zijn leden en dit zoveel mogelijk op ieders niveau. Het naleven van volgende punten zal zeker een positieve samenwerking bevorderen.

Aansluiten bij Volley Bredene betekent dat je hiermee instemt en dat je je eraan houdt, want goede afspraken maken goede vrienden.


UITGANGSPUNTEN


•Lid zijn is meer dan alleen volleyballen.  Ieder lid levert binnen zijn mogelijkheden een extra bijdrage in welke vorm dan ook. Voorbeelden hiervan zijn: deelname aan clubactiviteiten, scheidsrechters functie bij jeugdwedstrijden, enz…

•Leden en supporters tonen respect voor medespelers, vrijwilligers, begeleiders, trainers, tegenstanders, scheidsrechters,  supporters,.. ongeacht hun herkomst, huidskleur, geaardheid, godsdienstige overtuiging, etc.

•Het respecteren van beslissingen van trainers en/of scheidsrechters is in de evolutie van jeugd en jongvolwassenen een onmisbaar begrip. Het accepteren van beslissingen, waarmee men het niet altijd eens zal zijn, wordt van ieder lid verwacht. Ernstige inbreuken zullen tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering besproken worden. Eventuele sancties zijn niet uit te sluiten.

Leden die de gedragscode met de voeten treden of die een ernstige inbreuk tegen deze regels plegen, worden hier op aangesproken.  Na bespreking met de betrokkene(n) wordt in het bestuur beslist welke maatregelen/sancties worden genomen.

•De seniorleden, trainers en ouders vervullen een voorbeeldfunctie voor de jongeren.

•Pesten, bedreigingen en intimiderend gedrag worden niet getolereerd.

•Materiaal, veld, personen,…. worden respectvol behandeld. Het moedwillig beschadigen van materialen dient vergoed te worden. Indien de vergoeding uit blijft, zullen passende maatregelen genomen worden.


AANSLUITING


•Iedereen kan aansluiten.  Men kan 3 keer gratis deelnemen aan de training, dit om te bepalen of de sport je wel ligt.  Nadien ontvang je een uitnodiging tot betalen van het lidgeld.

•In samenspraak met de trainer(s) wordt adhv de leeftijd en de mogelijkheden bepaald in welke groep je kunt trainen/spelen.
AFSPRAKEN


•Lidgeld


1.Jaarlijks wordt het lidgeld ter betaling aangeboden.  Een eerste (voorschot) schijf dient betaald te worden tegen 10 mei, de tweede en laatste afrekening tegen 15 augustus van het kalenderjaar. De uitnodiging tot betaling wordt bezorgd via email. Wijziging in persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer, e- mailadres) dienen ondermeer om deze redenen steeds doorgegeven te worden aan het secretariaat.

Voor de goede werking van de club is het belangrijk dat de vooropgestelde betaaltermijnen worden gerespecteerd. Eventuele kosten die voortvloeien uit een laattijdige betaling, vallen ten laste van het lid. Indien er na 10 mei beslist wordt om het volgende seizoen niet te starten, wordt een administratieve kost van 50 Euro aangerekend. De reden hiervoor is dat de betalende inschrijvingen bij het verbond hoe dan ook door de club moeten betaald worden.

2.Zolang de lidgelden niet betaald zijn, is het niet mogelijk deel te nemen aan trainingen of wedstrijden. Onbetaalde lidgelden kan betekenen dat de speler/speelster niet verzekerd is tegen eventuele ongevallen. Ter bescherming van de speler/speelster wordt deze maatregel genomen.

3. Lidgelden kunnen in principe nooit worden teruggevorderd.


•Kledij


1.Ieder spelend lid krijgt bij het begin van het seizoen een spelersuitrusting.  Deze dient ‘als een goede huisvader’ verzorgd te worden.  Deze uitrusting blijft echter eigendom van de club en moet op het eind van het seizoen terugbezorgd worden. 

2.Verlies of beschadiging wordt onmiddellijk gemeld aan de trainer/begeleider.  Bij verlies of beschadiging door onverantwoord gedrag kan het bestuur een vergoeding gelijk aan de actuele kostprijs van de uitrusting + bedrukkingskosten aanrekenen. 

3.De spelersuitrusting wordt enkel gedragen tijdens wedstrijden in clubverband; niet op training.


TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN


•Algemeen


1.Oorbellen, ringen, uurwerken, armbanden, piercings,…worden niet gedragen op trainingen en wedstrijden.

2.De kleedkamers en sportzalen worden steeds netjes gehouden. Lege flesjes, drankblikjes,… worden in de vuilbak gedeponeerd.

3.Verzamelen van ballen en controle van het aantal na iedere training/wedstrijd gebeurt gezamenlijk door alle spelers.

4.Het is aanbevolen om te douchen na iedere training/wedstrijd.

5.Een trainings – en wedstrijdkalender wordt bij aanvang van het nieuwe seizoen bezorgd. Trainingen en wedstrijden buiten deze kalender worden als niet officieel beschouwd en kunnen geen aanleiding geven tot betalingen van om het even welke aard.


•Aanwezigheid


1.Iedereen is stipt aanwezig op het afgesproken uur!

- Training : aanwezig in sportuitrusting op het veld op beginuur.

- Bij thuiswedstrijden  : 45 min. voor aanvang wedstrijd.  Opwarming begint half uur voor   

   wedstrijd.

- Bij verplaatsing : volgens afspraak trainer – overzicht wedstrijden.

2.Bij afwezigheid, belet, te laat,… altijd tijdig de trainer verwittigen.

3.Verplaatsing gebeurt gezamenlijk ‘als ploeg’ en in onderling overleg met trainer/begeleider.

4.Jeugdige spelers worden door de ouders begeleid tot in de sportzaal en worden door hen ook terug opgehaald in de sportzaal.  Onder geen beding mogen de kinderen op de parking wachten.


SOCIALE MEDIA


Dat sociale media een krachtig middel is geworden, staat buiten kijf. Als club en clublid is het van belang dat we hiermee bewust omspringen. Wat vandaag een ‘leuke’ reactie is op iets of iemand, kan morgen plots vervelend worden als diezelfde reactie aan uw adres wordt gericht…

Posts, op om het even welk sociaal mediakanaal, kunnen bijgevolg enkel als deze boodschap positief is. Negatieve uitlatingen en/of reacties worden niet getollereerd en zullen op gelijke voet worden behandeld. Dit kan gaan van uitsluiting uit een bepaalde sociale media groep, tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting uit de club.

Als lid van Volley Bredene worden geplaatste boodschappen in eigen naam beschouwd als boodschappen in naam van Volley Bredene. Let hiermee dus op!


CLUBACTIVITEITEN


•Er worden door de volleyclub meerdere activiteiten georganiseerd en deelgenomen aan extrasportieve activiteiten die voor de noodzakelijke inkomsten moeten zorgen; en  het lidgeld zo laag mogelijk te kunnen houden.  Het bestuur laat aan elke ploeg/speler tijdig vooraf weten wanneer welke hulp wordt verwacht.  Het bestuur nodigt iedere speler en ook de familie en vrienden uit op deze activiteiten. Het bestuur verwacht van elke speler de aanwezigheid en hulp aan enkele activiteiten. 


ILLEGALE MIDDELEN, DRUGS


•Volley Bredene heeft een nultolerantie aangaande het gebruik van illegale middelen en drugs.

•Indien U als lid, familielid, sympathisant weet krijgt van druggebruik binnen de club, menen wij dat ieder van ons de plicht heeft dit te melden aan de ploegverantwoordelijke of bestuurslid.  Enkel zo kunnen wij onze club zuiver houden.

•Wij wijzen er op dat wij streng zullen optreden tegen het vals verspreiden van geruchten om iemand in diskrediet te brengen. 


•In geval van (vermoeden van) druggebruik, drugbezit van een lid en/of het betrekken van andere leden bij druggebruik of andere leden aanzetten tot druggebruik, zal het bestuur de betrokkene(n) hierover aanspreken.

•In geval van minderjarigheid moeten de ouders, voorafgaand aan dit gesprek, op de hoogte gebracht worden. Het wordt aanbevolen dat de ouders aanwezig zijn bij dit gesprek.

•De ploegverantwoordelijke zal, samen met een bestuurslid, deze taak waarnemen.

•In geval van bevestiging van het vermoeden, vaststelling van gebruik of vaststelling van verspreiden van illegale middelen of drugs (o.a. doorgeven, ter beschikking stellen, verkopen) moet het lid onmiddellijk de club verlaten.  Hij/zij kan niet verder deelnemen aan trainingen, wedstrijden. Zijn/haar lidmaatschap van de club wordt onmiddellijk geschrapt.  Betaalde lidgelden kunnen door het lid niet teruggevorderd worden.

•Verhandelen en gebruik  van drugs leidt tot het onmiddellijk inschakelen van de politiediensten.


COMMUNICATIE – BRIEFWISSELING – MAILVERKEER


•Het bestuur probeert zoveel mogelijk informatie en mededelingen door te geven via email. Het is daarom belangrijk je e-mailadres te bezorgen aan het secretariaat. Vergeet niet om bij wijzigingen deze door te geven via info@volleybredene.be.


Het bestuur kan ten allen tijde dit document aanpassen of wijzigen.  Bij wijziging wordt een nota verspreid met vermelding van de aangepaste rubrieken.

De laatste versie is steeds beschikbaar op de website.
Copyright @ All Rights Reserved by Volley Bredene

Websitebeheer: Kris Plovie